Skip to content

Sakramenty

Chrzest Święty: Pierwszy Krok w Wierze

Chrzest jest fundamentem życia chrześcijańskiego, uznawanym za sakramentalne narodzenie dla nowego życia w Chrystusie. Jako sakrament inicjacji, chrzest wprowadza wiernych w tajemnicę Trójcy Świętej i jest początkiem długiej drogi wiary. W naszej parafii, przygotowanie do chrztu obejmuje serię katechez i spotkań, mających na celu pogłębienie zrozumienia tego sakramentu nie tylko dla kandydatów, ale także dla ich rodzin.

Bierzmowanie Ku Dojrzałości Duchowej

Bierzmowanie to ważny etap w życiu każdego młodego chrześcijanina, symbolizujący duchowe dojrzewanie i umocnienie w wierze. W naszej parafii, przygotowanie do bierzmowania trwa dwa lata i obejmuje regularne katechezy, spotkania modlitewne oraz udział w życiu wspólnoty.

Ceremonia bierzmowania, przewodzona przez biskupa, jest momentem, w którym młodzi ludzie świadomie potwierdzają swoją wiarę i przyjmują Ducha Świętego. Sakrament ten jest zachętą do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz do świadomego bycia jego świadkiem w codziennym życiu.

Eucharystia, nazywana również Komunią Świętą, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. W naszej parafii, celebrowana jest codziennie, będąc centralnym punktem życia wspólnoty. Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej to czas intensywnej katechezy, modlitwy i formacji.

Uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjmowanie Eucharystii to nie tylko przypomnienie Ofiary Chrystusa, ale też osobiste spotkanie z Nim. Jest to czas dziękczynienia, modlitwy i prośby, jak również okazja do duchowego wzrostu i odnowienia.

Eucharystia: Spotkanie z Chrystusem

Spowiedź Sakrament Pojednania i Miłosierdzia

Spowiedź to sakrament, w którym wierni otrzymują przebaczenie od Boga za popełnione grzechy i powracają do pełnej wspólnoty z Kościołem. W naszej parafii, spowiedź jest dostępna regularnie, a szczególny nacisk kładziemy na indywidualne podejście i dyskrecję.

Każdy akt spowiedzi to nie tylko wyznanie grzechów, ale również moment głębokiej refleksji nad własnym życiem i dążeniem do lepszego naśladowania Chrystusa. To sakrament, który przynosi ulgę, pokój ducha i umacnia naszą relację z Bogiem.

Msze św. na rozpoczęcie Adwentu 2018 | Parafia św. Jacka w Krakowie | abp Marek Jędraszewski, 2.12.2018

Małżeństwo: Sakrament Miłości i Wierności

Małżeństwo to święty związek między mężczyzną a kobietą, uznawany za jeden z najważniejszych sakramentów. W naszej parafii, przygotowanie do małżeństwa obejmuje spotkania z kapłanem, warsztaty dla narzeczonych oraz wspólną modlitwę.

Ceremonia zaślubin to nie tylko wydarzenie społeczne, ale przede wszystkim sakramentalne świadectwo miłości, wierności i wzajemnego wsparcia. Małżeństwo jest powołaniem do budowania życia opartego na chrześcijańskich wartościach i wzajemnej miłości, będąc jednocześnie symbolem miłości Chrystusa do Kościoła.

Namaszczenie Chorych: Łaska Uzdrowienia i Pokrzepienia

Sakrament Namaszczenia Chorych jest przeznaczony dla tych, którzy doświadczają poważnej choroby lub starości. W naszej parafii, udzielany jest przez kapłana w domu wiernego lub w szpitalu, będąc źródłem pocieszenia, nadziei i duchowego wsparcia.

Ten sakrament jest wyrazem miłosierdzia Bożego i przypomina o bliskości Boga w chwilach próby. Jest również okazją do modlitwy o uzdrowienie i siłę w cierpieniu, jednocząc wiernego z cierpiącym Chrystusem.

candlelight faith candles 3612508